KOMPETANSE

Våre advokater har bred kompetanse og tilbyr blant annet forebyggende veiledning, samt bistand på de rettsområder listet under. Listen er ikke uttømmende, ta gjerne kontakt for å høre om vi kan hjelpe deg med din sak.

01/

Alminnelig praksis

LEA Advokatbyrå tilbyder bistand i alminelig praksis.

02/

Familierett

Lang erfaring inden all slags familierett. Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller. 

03/

Barnevern

Barnevernsretten omhandler offentlig myndighetsutøvelse og hører dermed inn under den spesielle forvaltningsretten, nærmere bestemt sosialretten eller velferdsretten. 

04/

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat bistår og ivaretar interessene til fornærmede som har vært utsatt for visse typer krenkelser. 

05/

Strafferett

Strafferett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. 

06/

Eksamensjuks

Vi bistår studenter ved mistanke om eksamensjuks.

07/

Psykisk helsevern

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever. 

08/

Arverett

Arveretten omfatter regler om arv og dødsdisposisjoner. Arv er formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde, som deretter skal fordeles i henhold til lovens regler om arverekkefølge og/eller i henhold til disposisjoner som er gjort ved testament.

09/

Kontrakts-/Avtalerett

Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter (avtaler). I kontraktsretten forholder man seg således til en ferdig fortolket bindende avtale, mens den forutgående fortolkingen av kontrakten og spørsmålet om avtalen er gyldig inngått, og eventuelt bør gis virkning etter sitt innhold, hører inn under avtaleretten.

10/

Erstatning

Erstatningsrett omfatter rettsreglene som angir når en skade skal erstattes og med hvor stort beløp. Tradisjonell erstatningsrett er begrenset til erstatning for skade som skyldes handlinger utenfor kontraktsforhold. Erstatningsretten gir et krav om penger for økonomisk tap eller for ikke-økonomisk skade, slik at man utenfor kontrakt ikke kan kreve gjenstander som kompensasjon. 

11/

Trygderett

Folketrygden er en statlig velferdsordning som kompenserer medlemmenes lønnstap ved uførhet, arbeidsløshet, sykdom og som sikrer medlemmet pensjon ved arbeidslivets slutt. I tillegg tilstås flere ytelser ved fødsel, rehabilitering og død mv.